Preaload Image

Convener

Dr. Nisha Akkarathodi

Members

Dr. Zainul Abid Kotta

Sri. Ameer Babu. K

Dr. Ramdas. P

Smt. Mumthaz. C.H

Smt. Sajitha B

Sri. Abdul Sameer. P.M

Sri. Ashraf Panancheri

Dr. Rohith. M